Nieuws! Zonduurzaam is nu 1KOMMA5° en wordt koploper in marktaanbod in Nederland

1K5_Logo_Zonduurzaam_co-op_RGB_typeface_white

Zonnepanelen

Algemene voorwaarden

Particulieren

Versie 4.0 – mei 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen Zonduurzaam B.V. en particuliere Klanten.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Zonduurzaam B.V.: Zonduurzaam B.V., gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 76245659.

1.2 Klant: Een natuurlijk persoon met wie Zonduurzaam B.V. schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan.

1.3 Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die Zonduurzaam B.V. levert die de opwek, het opslaan, het monitoren, het sturen en eventueel het verdelen van (zonne)energie mogelijk maken. Hieronder vallen onder andere: zonnepanelen, omvormer, app, monitoringsdevice(s), montagemateriaal en klein materiaal.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonduurzaam B.V. en de klant tot koop van het zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services.

1.5 Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de Klant.

2. Overeenkomst

2.1 Een door Zonduurzaam B.V. gegeven offerte blijft 3 weken geldig.

2.2 Na het accepteren van de overeenkomst heeft Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.

2.3 Na de gestelde termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop definitief. Indien de klant na deze termijn annuleert of als Zonduurzaam B.V. geen contact meer krijgt met de klant na meerdere verzoeken dan behoud Zonduurzaam B.V. zich het recht voor om een onkostenvergoeding van €395,- in rekening te brengen.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zonduurzaam B.V. een door de klant digitaal ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge Overeenkomst ontvangt en vervolgens digitaal of schriftelijk accepteert.

2.5 Zonduurzaam B.V. is gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen drie maanden nadat de overeenkomst gesloten is, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

2.6 Indien een klant een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt en een termijn van twee maanden is verstreken zonder dat hier uitsluitsel over is gegeven aan Zonduurzaam B.V. is Zonduurzaam B.V. gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen drie maanden nadat de overeenkomst gesloten is, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2.7 De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden
gedaan, indien deze door Zonduurzaam B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de Overeenkomst blijkt.

2.8 Zonduurzaam B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een
vergelijkbaar zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.

2.9 De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het Zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

2.10 Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door Zonduurzaam worden hersteld.

3. Prijs en Betaling

3.1 De klant betaalt het zonnesysteem zodra deze geïnstalleerd is en opwekking heeft.

3.2 Na de installatie en ontvangst van de factuur dient de klant binnen 3 dagen te betalen.

3.3 Zolang de factuur niet is voldaan kan men geen aanspraak doen op garantie. (artikel 6)

3.4 Als betaling uitblijft is Zonduurzaam B.V. gerechtigd om rente bij de klant in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ex. art. 6:119 BW met een opslag van 3%.

3.5 Als Zonduurzaam B.V. genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur van u te verkrijgen komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor uw rekening.

3.6 De aanbieding van Zonduurzaam B.V. vermeldt de volledige kosten van het Zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten.

3.7 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Zonduurzaam B.V. de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.

3.8 Zonduurzaam B.V. heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

3.9 Offertes van Zonduurzaam B.V. worden standaard uitgebracht zonder meerwerk. Indien er meerwerk nodig blijkt na aanleiding van foto’s of schouw dan zal Zonduurzaam B.V. eerst contact opnemen om de meerprijs te bespreken en bij akkoord de installatie pas uitvoeren.

De meest voorkomende meerwerkkosten die niet standaard meegenomen zijn in de prijs: – Complete meterkast vervangen – Aanpassingen meterkast – Graafwerkzaamheden

4. Installatiewerkzaamheden

4.1 Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Zonduurzaam B.V., volgens de geldende voorschriften en de door Zonduurzaam B.V. gestelde normen.

4.2 Het Zonnepanelensysteem wordt gezien als opgeleverd wanneer Zonduurzaam B.V. het Zonnepanelensysteem, na voltooiing van de Installatiewerkzaamheden in werking stelt. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en monteur het digitale opleverformulier.

4.3 Zonduurzaam B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de Installatiewerkzaamheden, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst, als zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot

 • a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
 • b) De locatie voor de Installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
 • c) De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
 • d) Asbest wordt aangetroffen;
 • e) De staat van het dak dusdanig slecht is dat Installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
 • f) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

5. Verplichtingen van de Klant

5.1 De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij de klant. Storingen of defecten zullen terstond aan Zonduurzaam B.V. worden vermeld.

5.2 De klant is verplicht Het Zonnepanelensysteem overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken.

a) Wanneer het Zonnepanelensysteem is uitgerust met een simkaart of eSIM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dit geval is de eventuele ontstane schade en gevolgschade voor rekening van de Klant.

5.3 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.

5.4 Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.

5.5 De Klant vrijwaart Zonduurzaam B.V. en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

6. Garanties

6.1 De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele Zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:

 • a) Productiegarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
 • b) Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete Zonnepanelensysteem. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het Zonnepanelensysteem. Zonduurzaam B.V. zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijk probleem verhelpen.

6.3 Bij het niet functioneren van een Zonnepanelensysteem zal Zonduurzaam B.V. de Klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.

6.4 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

6.5 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Zonduurzaam B.V. verricht worden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Zonduurzaam B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

7.2 Zonduurzaam B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.

7.3 In geval van schade ten gevolge van de Installatiewerkzaamheden kan Zonduurzaam B.V. enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.

7.4 Mocht het Zonnepanelensysteem om wat voor een reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.

7.5 Zonduurzaam B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

7.6 De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Zonduurzaam B.V. biedt in dit kader een btw-teruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning van de btw-teruggave wordt bepaald door de Belastingdienst en is voor risico van de Klant.

7.7 Zonduurzaam B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel opgenomen vrije dagen van de klant wanneer de installatie verzet wordt of niet binnen 1 dag gerealiseerd kan worden. Zonduurzaam B.V. betaalt de klant hiervoor geen compensatie.

8. Beeldmateriaal

8.1. Zonduurzaam B.V. behoudt zich het recht om foto’s van de installatie te gebruiken voor marketingdoeleinden met als hoofddoel een referentiekader voor potentiele nieuwe klanten. Foto’s van personen, adressen en de binnenkant van de woning wordt hiervoor niet gebruikt

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwollez

Zakelijk 

Versie 2.1 – Juni 2022

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten gesloten door Zonduurzaam met (rechts)personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, en niet als consument.

Artikel 2: Aanbieding

 1. Zonduurzaam zal schriftelijk een aanbod uitbrengen dat geldig is gedurende 14 dagen vanaf de datum van het aanbod. Dit aanbod is vrijblijvend.
 2. In dit schriftelijke aanbod zal duidelijk worden beschreven tegen welke prijs u PV-panelen aanschaft en tegen welke prijs Zonduurzaam de installatie van de PV-panelen verzorgt.
 3. De prijs vermeld in het aanbod is exclusief BTW.
 4. De prijs vermeld in het aanbod is inclusief alle kosten, heffingen en belastingen.
 5. Zonduurzaam zal prijswijzigingen doorvoeren op basis van actuele prijzen. Indien de prijzen onverhoopt stijgen na het sluiten van de overeenkomst, waaronder grondstof- en materiaalkosten en belastingen, behoudt Zonduurzaam het recht om deze prijsverhoging aan u door te berekenen en zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. Indien er risico’s verbonden zijn aan de installatie van PV-panelen op uw gewenste locatie, zal Zonduurzaam deze risico’s in het aanbod vermelden. Door het aanbod te aanvaarden en te ondertekenen, accepteert u tevens dat deze risico’s en eventuele schade die daaruit voortvloeit, voor uw rekening zijn en blijven. Zonduurzaam is dan niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortkomt.
 7. Zonduurzaam behoudt zich het recht voor om een opdracht voor het plaatsen van PV-panelen te weigeren.


Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het aanbod dat Zonduurzaam aan u doet.
 2. Indien u ook algemene voorwaarden hanteert, worden deze van toepassing uitgesloten door Zonduurzaam.
 3. Eventuele afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen u en Zonduurzaam komt tot stand wanneer u het aanbod en deze algemene voorwaarden voor akkoord ondertekent, deze stukken aan Zonduurzaam retourneert en Zonduurzaam deze stukken heeft ontvangen. Het retourneren van deze stukken kan per post of per e-mail, waarbij u de ondertekende stukken als PDF-bestanden meestuurt. De overeenkomst omvat de aanschaf van PV-panelen met bijbehorende materialen en eventuele opdracht voor de installatie van de PV-panelen.


Artikel 5: Onderzoek, installatie en oplevering

 1. Voordat Zonduurzaam een aanbod doet, zal zij eerst onderzoeken of uw pand geschikt is voor het plaatsen van PV-panelen. Dit onderzoek zal gebaseerd zijn op de door u verstrekte informatie.
 2. Indien tijdens de installatie blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie aan Zonduurzaam heeft verstrekt, behoudt Zonduurzaam zich het recht voor om achteraf extra kosten aan u in rekening te brengen.
 3. Indien u twijfelt over de juistheid van de door u te verstrekken informatie, wordt u aangeraden om een schouw (ter plaatse inspectie) te laten uitvoeren. Zonduurzaam zal een schouw voorstellen als zij zelf twijfels heeft over de geschiktheid van uw pand voor PV-panelen. De kosten van deze schouw bedragen € 450,00 exclusief BTW. Indien na de schouw blijkt dat uw pand geschikt is en u een overeenkomst met Zonduurzaam sluit, worden de schouwkosten niet in rekening gebracht. Als na de schouw blijkt dat uw pand niet geschikt is voor PV-panelen, worden de schouwkosten van € 450,00 exclusief BTW aan u doorberekend.
 4. De schouw is geen bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak.
 5. Alle tekeningen en berekeningen die Zonduurzaam maakt, blijven eigendom van Zonduurzaam en maken geen deel uit van de overeenkomst die u sluit met Zonduurzaam. Het is niet toegestaan deze tekeningen en berekeningen door een derde partij te laten gebruiken. Zonduurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 6. Zonduurzaam heeft het recht om de overeenkomst met u in delen uit te voeren, na overleg met u.
 7. Zodra Zonduurzaam de PV-panelen heeft geïnstalleerd, zal er samen met u een inspectie van de installatie worden uitgevoerd. Hierbij wordt een opleveringsformulier opgesteld waarin eventuele restpunten, onvolkomenheden of schadeposten worden vastgelegd.


Artikel 6: Verplichtingen Zonduurzaam

 1. Zonduurzaam zal het werk deugdelijk uitvoeren volgens de inhoud van de overeenkomst, met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.
 2. Indien tijdens de installatie van de PV-panelen blijkt dat:
 3. Er gebreken zijn aan uw pand die de installatie belemmeren.
 4. Er onjuistheden zijn in de door u of namens u verstrekte informatie die de installatie van de PV-panelen onmogelijk maken,

dan heeft Zonduurzaam het recht om de installatie van de PV-panelen op te schorten totdat deze problemen zijn opgelost. Eventuele schade die hierdoor wordt geleden, kan door Zonduurzaam aan u worden doorberekend.

 1. Zonduurzaam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haarzelf of door derden die zij heeft ingeschakeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is de maximale aansprakelijkheid van Zonduurzaam € 2.500,00 per gebeurtenis, tenzij haar verzekeraar een hoger bedrag uitkeert.
 2. Na de levering van de PV-panelen en de voltooiing van de werkzaamheden gaat het risico over op u. Zonduurzaam is dan niet langer aansprakelijk voor gebreken die op het moment van oplevering zichtbaar of bekend waren.


Artikel 7: Uw verplichtingen

 1. Op verzoek dient u Zonduurzaam onverwijld alle schriftelijke informatie te verstrekken die nodig is om te beoordelen of uw pand geschikt is voor PV-panelen.
 2. Zonduurzaam zal u een lijst toesturen met benodigde informatie. Hoewel deze lijst zorgvuldig is samengesteld, is deze niet uitputtend. Het is uw verantwoordelijkheid om Zonduurzaam van alle relevante informatie te voorzien.
 3. Indien u informatie achterhoudt of onjuiste/onvolledige informatie verstrekt, waardoor Zonduurzaam haar werkzaamheden niet correct kan uitvoeren, is dit voor uw eigen rekening en risico.
 4. Als u informatie achterhoudt of onjuiste/onvolledige informatie verstrekt, waardoor u of derden schade lijden, is Zonduurzaam niet aansprakelijk voor deze schade.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van eventuele vereiste vergunningen.
 6. U dient ervoor te zorgen dat het dak waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd, vrij is van asbest. Indien tijdens de levering van de PV-panelen en de installatie blijkt dat het dak asbesthoudend is, heeft Zonduurzaam het recht om de levering en installatie op te schorten. Zonduurzaam is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 7. Indien u energie wilt terugleveren aan uw energiemaatschappij, dient u de PV-panelen te registreren op www.energieleveren.nl, zoals wettelijk vereist.
 8. U dient zelf bij uw netbeheerder te verifiëren of uw energiemeter geschikt is voor teruglevering. Zonduurzaam is niet aansprakelijk als na levering en installatie blijkt dat uw energiemeter niet geschikt is voor teruglevering.
 9. Op de dag van de levering en installatie van de PV-panelen dient u ervoor te zorgen dat alles gereed is, zodat Zonduurzaam direct met haar werkzaamheden kan beginnen. De benodigde ruimte voor de uitvoering van de werkzaamheden dient voor aanvang van de werkzaamheden door u te zijn vrijgemaakt. Als dit niet het geval is, heeft Zonduurzaam het recht om eventuele schade die hierdoor wordt geleden, aan u door te berekenen.
 10. Eventueel benodigde standplaats, elektriciteit en water dienen kosteloos beschikbaar te zijn voor de monteurs.
 11. Op de dag van de levering en installatie dient u minimaal 15 reserve dakpannen en minstens één nokpan gereed te hebben. Bij breuk en/of schade aan meer dan 15 dakpannen zal Zonduurzaam, op kosten van Zonduurzaam, de extra beschadigde dakpannen vervangen.
 12. Uw elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN1010-norm.
 13. Als blijkt dat uw elektrische installatie niet voldoet aan de NEN1010-norm en Zonduurzaam werkzaamheden moet uitvoeren om deze aan te passen, heeft Zonduurzaam het recht om de meerkosten bij u in rekening te brengen.
 14. Als de overeengekomen leveringsdatum niet haalbaar is voor u, kunt u deze kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijke leveringsdatum verzetten. Indien uw verzoek tot verplaatsing van de leveringsdatum niet uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijke leveringsdatum wordt ingediend, heeft Zonduurzaam het recht om kosten in rekening te brengen.
 15. U dient de werking van de PV-panelen en installatie regelmatig te controleren. Indien u een gebrek constateert, dient u dit onmiddellijk schriftelijk aan Zonduurzaam te melden. Indien u dit niet doet, is Zonduurzaam niet aansprakelijk voor schade die u lijdt in de periode tussen het ontstaan van het gebrek en de datum van melding van het gebrek.


Artikel 8: Uw verplichtingen (vervolg)

 1. Als Zonduurzaam door haar eigen toedoen de overeengekomen leverings-/installatiedatum niet kan nakomen, heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. Indien Zonduurzaam door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. In dat geval zal Zonduurzaam u hierover informeren en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, staking, bedrijfsstoring, energie- en grondstoftekorten, transportbelemmeringen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, internetstoringen, storingen in het elektriciteitsnet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in de dienstverlening van energieleveranciers en netbeheerders, storingen in de dienstverlening van derden die Zonduurzaam inschakelt en andere omstandigheden die buiten de macht van Zonduurzaam liggen.
 4. Indien Zonduurzaam door overmacht niet in staat is om de overeengekomen leverings-/installatiedatum na te komen, zal zij zo spoedig mogelijk een nieuwe leverings-/installatiedatum met u overeenkomen.
 5. U bent verplicht om bij overmacht of uitstel van de leverings-/installatiedatum mee te werken aan een nieuwe planning en de bijbehorende werkzaamheden.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele subsidies en/of financiële regelingen.


Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien u niet tijdig betaalt, bent u van rechtswege in verzuim en heeft Zonduurzaam het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening, met een minimum van € 40,00.
 3. Zonduurzaam is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren en om informatie over u in te winnen bij derden. Indien dit onderzoek uitwijst dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, heeft Zonduurzaam het recht om u te verzoeken om een aanvullende zekerheid te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of vooruitbetaling. Indien u hier niet aan voldoet, heeft Zonduurzaam het recht om de overeenkomst te ontbinden en de door haar geleden schade op u te verhalen.
 4.  Zonduurzaam zal als volgt aan u factureren
  – 25% van de overeengekomen prijs zal binnen 14 dagen aan u worden gefactureerd nadat u met Zonduurzaam de overeenkomst heeft gesloten
  – 25% van de overeengekomen prijs zal 14 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum aan u worden gefactureerd
  – 50% van de overeengekomen prijs zal na de oplevering en installatie van de PV panelen aan u worden gefactureerd


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde PV-panelen blijven eigendom van Zonduurzaam totdat u alle verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.
 2. U bent verplicht om de PV-panelen goed te behandelen en te beschermen tegen schade en verlies.


Artikel 11: Garantie

 1. Op de geleverde PV-panelen geldt een garantie van 10 jaar of hoger indien aangegeven in de offerte.
 2. Op de installatiewerkzaamheden en de omvormer geldt een garantie van 1 jaar.
 3. De garantie houdt in dat Zonduurzaam gedurende de garantieperiode kosteloos gebreken zal verhelpen die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt niet schade of gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe invloeden, normale slijtage of achterstallig onderhoud.
 4. Indien u aanspraak wilt maken op garantie, dient u dit schriftelijk te melden bij Zonduurzaam. U dient hiervoor de factuur en een omschrijving van het gebrek te overleggen.
 5. Indien Zonduurzaam aansprakelijk is voor garantie, heeft zij het recht om de gebreken te herstellen of om de geleverde producten te vervangen. De keuze hierin is aan Zonduurzaam.
 6. Zonduurzaam is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet-tijdig melden van gebreken.


Artikel 12: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk te worden gemeld aan Zonduurzaam.
 2. Klachten schorten uw betalingsverplichtingen niet op.


Artikel 13: Ontbinding en annulering

 1. U heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Deze termijn wordt de bedenktijd genoemd.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het aanbod en de overeenkomst, maar niet voordat u alle door u verstrekte informatie en deze algemene voorwaarden heeft ontvangen.
 3. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief of e-mail.
 4. Indien u binnen de bedenktijd de overeenkomst ontbindt, bent u slechts gehouden tot betaling van eventuele door Zonduurzaam reeds gemaakte kosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op eventuele vooruitbetaalde bedragen.
 5. Na de bedenktijd kunt u de overeenkomst alleen ontbinden indien Zonduurzaam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.
 6. Indien u de overeenkomst wilt ontbinden, dient u Zonduurzaam schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 7. In geval van ontbinding heeft Zonduurzaam het recht om de door haar gemaakte kosten en het reeds verrichte werk in rekening te brengen. Zonduurzaam zal deze kosten zo spoedig mogelijk aan u mededelen.
 8. Indien u de overeenkomst annuleert nadat de levering en installatie van de PV-panelen al is begonnen, bent u gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en de werkzaamheden die tot het moment van annulering zijn verricht.


Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zonduurzaam is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Menu